Lege nr. 191/2011

Legislatie utila

Lege nr. 191/2011

Legea 191 2011 pentru modificarea ?i completarea Legii 672 2002 privind auditul public intern, publicat? în Monitorul Oficial nr. 780 din 3.11.2011

 

Parlamentul Românieiadopt? prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se modific? ?i se completeaz? dup? cum urmeaz?:

1.Articolul 1 se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„Art. 1

Prezenta lege reglementeaz? organizarea ?i exercitarea auditului public intern în entit??ile publice.“

2.La articolul 2, litera a) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„a)audit public intern – activitate func?ional independent? ?i obiectiv?, de asigurare ?i consiliere, conceput? s? adauge valoare ?i s? îmbun?t??easc? activit??ile entit??ii publice; ajut? entitatea public? s? î?i îndeplineasc? obiectivele, printr-o abordare sistematic? ?i metodic?, evalueaz? ?i îmbun?t??e?te eficien?a ?i eficacitatea managementului riscului, controlului ?i proceselor de guvernant?;“.

3.La articolul 2, dup? litera a) se introduc cinci noi litere, literele a1)–a5), cu urm?torul cuprins:

„a1)autoritate public? – orice organ de stat sau al unit??ilor administrativ-teritoriale care ac?ioneaz?, în regim de putere public?, pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt asimilate autorit??ilor publice structurile asociative ale autorit??ilor publice locale ?i alte persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au ob?inut statut de utilitate public? ?i sunt autorizate s? presteze un serviciu public, în regim de putere public?;

a2)cadrul general de competen?e profesionale al auditorului intern din sectorul public, denumit în continuare cadrul general de competen?e profesionale – cuprinde domeniile ?i, în cadrul lor, cuno?tin?ele, abilit??ile ?i valorile profesionale necesare exercit?rii activit??ii de audit public intern în entit??ile publice ?i care sunt specificate în Standardul Ocupa?ional «Auditor intern în sectorul public»;

a3)Carta auditului public intern – document oficial care define?te scopul, obiectivele, organizarea, competen?ele, responsabilit??ile ?i autoritatea structurii de audit în cadrul entit??ii publice, sfera de aplicare, natura serviciilor de asigurare ?i consiliere, metodologia de lucru, regulile de conduit? a auditorilor interni ?i stabile?te necesitatea accesului la documente, bunuri ?i informa?ii, cu ocazia misiunilor de audit desf??urate;

a4)certificat de atestare a auditorului intern din sectorul public, denumit în continuare certificat de atestare – document emis de Ministerul Finan?elor Publice, prin Unitatea Central? de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), care atest? îndeplinirea condi?iilor necesare pentru ca un auditor intern s? desf??oare activit??i de audit public intern în entit??ile publice;

a5)compartiment de audit public intern – no?iune generic? privind tipul de structur? func?ional? de baz? a auditului public intern care, în func?ie de volumul ?i complexitatea activit??ilor ?i riscurile asociate de la nivelul entit??ii publice, poate fi: direc?ie general?, direc?ie, serviciu, birou sau compartiment cu minimum 2 auditori interni, angaja?i cu norm? întreag?;“.

4.La articolul 2, literele b) ?i c) se modific? ?i vor avea urm?torul cuprins:

„b)control intern – totalitatea politicilor ?i procedurilor elaborate ?i implementate de managementul entit??ii publice pentru a asigura: atingerea obiectivelor entit??ii într-un mod economic, eficient ?i eficace; respectarea regulilor specifice domeniului, a politicilor ?i deciziilor managementului; protejarea bunurilor ?i informa?iilor, prevenirea ?i depistarea fraudelor ?i erorilor; calitatea documentelor contabile, precum ?i furnizarea în timp util de informa?ii de încredere pentru management;

c)control financiar public intern – întregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control ale entit??ilor publice, ale altor structuri abilitate de Guvern ?i din unit??ile centrale responsabile cu armonizarea ?i implementarea principiilor ?i standardelor de control ?i de audit;“.

5.La articolul 2, dup? litera c) se introduc dou? noi litere, literele c1) ?i c2), cu urm?torul cuprins:

„c1)cooperare pentru asigurarea activit??ii de audit public intern în entit??ile publice locale – exercitarea în comun a activit??ii de audit public intern de c?tre mai multe entit??i, una îndeplinind rol de organizator, sau realizarea acestei activit??i, pentru mai multe entit??i publice locale, de compartimente de audit organizate la nivelul structurilor asociative de utilitate public? ale autorit??ilor administra?iei publice locale, în conformitate cu hot?rârile consiliilor locale; condi?iile ?i termenii cooper?rii sunt stabili?i într-un acord;

c2)dobândirea competen?elor – procesul prin care se ob?in cuno?tin?ele, abilit??ile ?i valorile profesionale necesare unei persoane pentru a planifica ?i executa misiuni de audit public intern la entit??ile publice ?i a c?ror de?inere este confirmat? de c?tre institu?ii autorizate prin lege;“.

6.La articolul 2, litera g) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„g)entitate public? – autoritatea public?, institu?ia public?, compania/societatea na?ional?, regia autonom?, societatea comercial? la care statul sau o unitate administrativ-teritorial? este ac?ionar majoritar ?i care are personalitate juridic?, precum ?i entitatea finan?at? în propor?ie de peste 50% din fonduri publice;“.

7.La articolul 2, dup? litera h) se introduce o nou? liter?, litera h1), cu urm?torul cuprins:

„h1)guvernant? – ansamblul proceselor ?i structurilor implementate de management în scopul inform?rii, direc?ion?rii, conducerii ?i monitoriz?rii activit??ilor entit??ii publice c?tre atingerea obiectivelor sale;“.

8.La articolul 2, litera i) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„i)institu?ie public? – denumire generic? ce include Parlamentul, Administra?ia Preziden?ial?, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administra?iei publice, alte autorit??i publice, institu?iile publice autonome, unit??ile administrativ-teritoriale, respectiv comunele, ora?ele, municipiile, jude?ele, sectoarele ?i municipiul Bucure?ti, institu?iile publice centrale ?i locale subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entit??i publice, indiferent de modul de finan?are a activit??ii lor;“.

9.La articolul 2, dup? litera j) se introduce o nou? liter?, litera j1), cu urm?torul cuprins:

„j1)institu?ii autorizate – institu?ii de înv???mânt superior acreditate în România, precum ?i furnizori de formare profesional? autoriza?i de Consiliul Na?ional al Calific?rilor ?i al Form?rii Profesionale a Adul?ilor (CNCFPA);“.

10.La articolul 2, litera l) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„l)pista de audit – stabilirea fluxurilor informa?iilor, atribu?iilor ?i responsabilit??ilor referitoare la acestea, precum ?i a modului de arhivare a documenta?iei justificative complete, pentru toate stadiile desf??ur?rii unei ac?iuni, care s? permit?, totodat?, reconstituirea opera?iunilor de la suma total? pân? la detalii individuale ?i invers;“.

11.La articolul 2, dup? litera l) se introduc dou? noi litere, literele m) ?i n), cu urm?torul cuprins:

„m)Standard Ocupa?ional «Auditor intern în sectorul public» – document aprobat în baza Legii nr. 132/1999 privind înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea Consiliului Na?ional al Calific?rilor ?i al Form?rii Profesionale a Adul?ilor, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, care precizeaz? unit??ile de competen?? ?i nivelul calitativ asociat rezultatelor activit??ilor specifice privind ocupa?ia de auditor intern în sectorul public;

n)structuri asociative ale autorit??ilor publice locale, denumite în continuare structuri asociative – includ Asocia?ia Comunelor din România, Asocia?ia Ora?elor din România, Asocia?ia Municipiilor din România, Uniunea Na?ional? a Consiliilor Jude?ene din România ?i alte forme asociative de interes general pentru administra?ia public? local?, constituite potrivit legii, precum ?i structurile teritoriale cu personalitate juridic? ale acestora, dup? caz.“

12.La articolul 3, alineatele (1) ?i (2) se modific? ?i vor avea urm?torul cuprins:

„Art. 3

(1)Obiectivul general al auditului public intern în entit??ile publice îl reprezint? îmbun?t??irea managementului acestora ?i poate fi atins, în principal, prin:

a)activit??i de asigurare, care reprezint? examin?ri obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entit??ilor publice o evaluare independent? a proceselor de management al riscurilor, de control ?i de guvernant?;

b)activit??i de consiliere menite s? adauge valoare ?i s? îmbun?t??easc? procesele guvernantei în entit??ile publice, f?r? ca auditorul intern s? î?i asume responsabilit??i manageriale.

(2)Sfera auditului public intern cuprinde toate activit??ile desf??urate în cadrul entit??ilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.“

13.La articolul 4, dup? litera b) se introduce o nou? liter?, litera b1), cu urm?torul cuprins:

„b1)comitetele de audit intern;“.

14.La articolul 5 alineatul (2), litera e) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„e)exper?i din alte domenii de activitate, respectiv contabilitate public?, juridic, sisteme informatice – 3 persoane;“.

15.La articolul 5 alineatul (2), dup? litera e) se introduce o nou? liter?, litera f), cu urm?torul cuprins:

„f)un reprezentant din conducerea structurilor asociative ale autorit??ilor publice locale.“

16.La articolul 7, alineatul (1) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„Art. 7

(1)În cadrul Ministerului Finan?elor Publice se constituie Unitatea Central? de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), structurat? pe servicii de specialitate, în subordinea direct? a ministrului finan?elor publice.“

17.La articolul 8, literele f), g) ?i i) se modific? ?i vor avea urm?torul cuprins:

„f)avizeaz? normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern, inclusiv normele metodologice proprii ale compartimentelor de audit public intern organizate la nivelul structurilor asociative;

g)dezvolt? sistemul de raportare a rezultatelor activit??ii de audit public intern ?i elaboreaz? raportul anual, precum ?i sinteze, pe baza rapoartelor primite inclusiv de la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul structurilor asociative;

..........

i)verific? respectarea de c?tre compartimentele de audit public intern, inclusiv de c?tre cele organizate la nivelul structurilor asociative, a normelor, instruc?iunilor, precum ?i a Codului privind conduita etic? a auditorului intern, evalueaz? activitatea acestora ?i poate ini?ia m?surile corective necesare, în cooperare cu conduc?torul entit??ii publice, respectiv al structurii asociative în cauz?;“.

18.La articolul 8, dup? litera i) se introduc trei noi litere, literele i1)–i3), cu urm?torul cuprins:

„i1)stabile?te cadrul general al acordului de cooperare pentru asigurarea activit??ii de audit public intern în entit??ile publice locale;

i2)îndrum? entit??ile publice locale ?i structurile asociative în implementarea sistemului de cooperare pentru asigurarea activit??ii de audit public intern;

i3)stabile?te, în condi?iile legii, pentru domeniile cadrului general de competen?e profesionale cuno?tin?ele, abilit??ile ?i valorile pe care o persoan? trebuie s? le de?in? pentru exercitarea activit??ii de audit public intern;“.

19.La articolul 8, literele j) ?i l) se modific? ?i vor avea urm?torul cuprins:

„j)coordoneaz? sistemul de recrutare în domeniul auditului public intern, sistemul de atestare na?ional? a auditorilor interni din entit??ile publice, precum ?i sistemul de formare profesional? continu? a acestora;

..........

l)coopereaz? cu Curtea de Conturi pentru asigurarea complementarit??ii activit??ilor de audit public intern ?i audit public extern ?i a cre?terii eficien?ei acestora, precum ?i cu alte autorit??i ?i institu?ii publice din România, cu respectarea independen?ei, func?iilor ?i cerin?elor specifice fiec?rei profesii;“.

20.Dup? articolul 8 se introduc dou? noi articole, articolele 81 ?i 82, cu urm?torul cuprins:

„Art. 81

(1)Institu?iile publice centrale care deruleaz? în cursul unui exerci?iu bugetar un buget mai mare de 2.000.000.000 lei trebuie s? constituie un comitet de audit intern pentru a ac?iona în vederea cre?terii eficien?ei activit??ii de audit public intern.

(2)Comitetul de audit intern cuprinde între 5 ?i 7 membri, numi?i de conduc?torul institu?iei publice centrale, ?i are urm?toarea componen??:

a)auditori interni cu experien?? de minimum 5 ani, 2–3 persoane;

b)speciali?ti cu vechime de minimum 5 ani care activeaz? în domeniul specific de activitate al institu?iei publice sau în domeniile-suport: financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, sisteme informatice, 2–3 persoane;

c)conduc?torul compartimentului de audit public intern.

(3)Auditorii interni nominaliza?i la alin. (2) lit. a) î?i desf??oar? activitatea în alte institu?ii publice care nu sunt subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea institu?iei publice în cauz?.

(4)Speciali?tii nominaliza?i la alin. (2) lit. b) î?i desf??oar? activitatea în cadrul institu?iei publice centrale ?i nu ocup? func?ii de conducere.

(5)Echilibrul decizional în cadrul comitetului de audit intern se asigur? prin cooptarea în num?r egal a persoanelor nominalizate la alin. (2) lit. a) ?i b).

(6)Comitetul de audit intern este condus de un pre?edinte, ales cu majoritate simpl? de voturi dintre membrii comitetului, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit o singur? dat?; conduc?torul compartimentului de audit public intern nu poate îndeplini func?ia de pre?edinte.

(7)Regulamentul de organizare ?i func?ionare a comitetului de audit intern este aprobat de plenul acestuia, cu o majoritate simpl? din voturi.

(8)Secretariatul tehnic al comitetului de audit intern este asigurat de compartimentul de audit public intern din cadrul institu?iei publice centrale.

(9)Membrii comitetului de audit intern primesc o indemniza?ie de ?edin?? stabilit? în acelea?i condi?ii ca ?i indemniza?ia de ?edin?? a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern (CAPI); indemniza?ia se suport? din bugetul de stat, prin bugetul institu?iei publice centrale în cauz?.

(10)Comitetul de audit intern se întrune?te de dou? ori pe an, în ?edin?e ordinare, sau ori de câte ori este nevoie, în ?edin?e extraordinare, numai pentru realizarea atribu?iilor prev?zute ia art. 82 lit. b), d) ?i f).

(11)La cererea conduc?torului institu?iei publice centrale, pre?edintele comitetului de audit intern va participa la ?edin?ele managementului la vârf, pentru a exprima opinia comitetului cu privire la problemele supuse dezbaterii.

(12)Institu?iile publice cu un buget mai mic de 2.000.000.000 lei în cursul unui exerci?iu bugetar pot constitui comitete de audit intern în scopul cre?terii eficien?ei activit??ii de audit intern.

Art. 82

În realizarea obiectivelor sale, comitetul de audit intern are urm?toarele atribu?ii principale:

a)dezbate ?i avizeaz? planul multianual ?i planul anual pentru activitatea de audit public intern;

b)analizeaz? ?i emite o opinie asupra recomand?rilor formulate de auditorii interni, inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de conduc?torul institu?iei publice centrale;

c)avizeaz? Carta auditului public intern;

d)examineaz? sesiz?rile referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etic? a auditorului intern ?i propune conduc?torului institu?iei publice centrale m?surile necesare;

e)analizeaz? ?i avizeaz? Raportul anual al activit??ii de audit public intern;

f)avizeaz? acordurile de cooperare cu alte institu?ii publice privind exercitarea activit??ii de audit public intern.“

21.La articolul 9, litera a) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„a)conduc?torul institu?iei publice sau, în cazul altor entit??i publice, organul de conducere colectiv? are obliga?ia asigur?rii cadrului organizatoric ?i func?ional necesar desf??ur?rii activit??ii de audit public intern;“.

22.La articolul 9, dup? litera a) se introduc dou? noi litere, literele a1) ?i a2), cu urm?torul cuprins:

„a1)entit??ile publice locale care coopereaz? pentru asigurarea activit??ii de audit public intern utilizeaz? capacitatea de audit a compartimentului care se constituie în cadrul entit??ii organizatoare sau la nivelul structurii asociative, dup? caz; compartimentul de audit astfel constituit se organizeaz? ?i func?ioneaz? potrivit prevederilor prezentei legi;

a2)la entit??ile publice locale care nu ?i-au constituit compartiment propriu de audit intern sau nu au intrat în cooperare pentru asigurarea activit??ii de audit intern, aceasta poate fi asigurat? de c?tre auditori interni, persoane fizice atestate, pe baza contractelor de prest?ri servicii, conform prevederilor prezentei legi;“.

23.La articolul 9, dup? litera b) se introduce o nou? liter?, litera b1), cu urm?torul cuprins:

„b1)la entit??ile publice centrale ai c?ror conduc?tori sunt ordonatori principali de credite ?i gestioneaz? un buget de pân? la 5.000.000 lei ?i nu au constituit un compartiment de audit public intern, activitatea de audit este realizat? de Ministerul Finan?elor Publice, prin UCAAPI, pe baza unui protocol de colaborare;“.

24.La articolul 10, alineatele (1) ?i (2) se modific? ?i vor avea urm?torul cuprins:

„Art. 10

(1)Compartimentul de audit public intern se constituie distinct în subordinea direct? a conduc?torului entit??ii.

(2)Conduc?torul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de c?tre conduc?torul entit??ii/structurii asociative, cu avizul UCAAPI; pentru entit??ile publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entit??i publice, numirea/destituirea se face cu avizul entit??ii publice ierarhic superioare, în condi?iile legii.“

25.La articolul 10, dup? alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)–(33), cu urm?torul cuprins:

„(31)Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca num?r de auditori, pe baza volumului de activitate ?i a m?rimii riscurilor asociate, astfel încât s? asigure auditarea activit??ilor cuprinse în sfera auditului public intern.

(32)Compartimentul de audit public intern din cadrul entit??ii organizatoare, respectiv de la nivelul structurii asociative este dimensionat, ca num?r de auditori, astfel încât s? asigure realizarea activit??ii de audit public intern la toate entit??ile publice locale cuprinse în acordul de cooperare; cheltuielile ocazionate de activitatea de audit public intern desf??urat? în sistem de cooperare, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli privind impozite, contribu?ii ?i alte taxe aferente drepturilor de personal acordate ?i cele cu deplas?rile interne sunt repartizate, în mod corespunz?tor, pe entit??ile semnatare ale acordului, în func?ie de num?rul de zile/auditor prestate; celelalte cheltuieli materiale, dac? p?r?ile nu convin altfel, r?mân în sarcina entit??ii organizatoare sau a structurii asociative, dup? caz; modalitatea concret? de decontare a cheltuielilor se stabile?te prin acordul de cooperare.

(33)Contractele de prest?ri servicii cuprind activit??ile de elaborare a planurilor anuale, respectiv a planurilor multianuale ale activit??ii de audit intern, misiunile de audit ?i natura acestora, în func?ie de volumul de activitate ?i m?rimea riscurilor asociate, astfel încât s? asigure auditarea activit??ilor cuprinse în sfera auditului public intern, precum ?i num?rul de auditori interni, ?inând cont ?i de necesitatea asigur?rii func?iei de supervizare a desf??ur?rii procesului de audit intern.“

26.La articolul 11, litera b) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„b)elaboreaz? proiectul planului multianual de audit public intern, de regul? pe o perioad? de 3 ani, ?i, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;“.

27.La articolul 13, alineatul (1) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„Art. 13

(1)Auditul public intern se exercit? asupra tuturor activit??ilor desf??urate într-o entitate public?, inclusiv asupra activit??ilor entit??ilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entit??i publice.“

28.La articolul 13 alineatul (2), literele a) ?i c) se modific? ?i vor avea urm?torul cuprins:

„a)activit??ile financiare sau cu implica?ii financiare desf??urate de entitatea public? din momentul constituirii angajamentelor pân? la utilizarea fondurilor de c?tre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finan?are extern?;

..........

c)administrarea patrimoniului, precum ?i vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unit??ilor administrativ-teritoriale;“.

29.La articolul 14, alineatul (1) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„Art. 14

(1)Proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public intern se elaboreaz? de c?tre compartimentul de audit public intern, pe baza evalu?rii riscului asociat diferitelor structuri, activit??i, programe/proiecte sau opera?iuni, precum ?i prin preluarea sugestiilor conduc?torului entit??ii publice, prin consultare cu entit??ile publice ierarhic superioare, ?inând seama de recomand?rile Cur?ii de Conturi a României ?i ale organismelor Comisiei Europene; activit??ile care prezint? în mod constant riscuri ridicate trebuie s? fie auditate, de regul?, anual.“

30.La articolul 14, dup? alineatul (1) se introduc dou? noi alineate, alineatele (11) ?i (12), cu urm?torul cuprins:

„(11)Proiectele planurilor multianuale ?i proiectele planurilor anuale de audit public intern ale entit??ilor publice locale care î?i asigur? activitatea de audit prin cooperare se elaboreaz? în conformitate cu prevederile stabilite la alin. (1) ?i se centralizeaz? în planul multianual ?i în planul anual de audit ale entit??ii publice organizatoare, respectiv ale structurii asociative, dup? caz.

(12)Proiectele planurilor multianuale ?i ale planurilor anuale de audit public intern ale entit??ilor publice locale unde se desf??oar? activitatea pe baz? de contracte de prest?ri servicii se elaboreaz? în conformitate cu prevederile stabilite la alin. (1) ?i se aprob? de c?tre conduc?torul entit??ii publice locale.“

31.La articolul 14, alineatul (3) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„(3)Auditorii din cadrul compartimentelor de audit public intern desf??oar?, cu aprobarea conduc?torului entit??ii publice, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excep?ional, necuprinse în planul anual, în condi?iile prev?zute la art. 15.“

32.La articolul 16, alineatul (1) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„Art. 16

(1)Compartimentul de audit public intern notific? structura care va fi auditat? cu 15 zile calendaristice înainte de declan?area misiunii de audit; notificarea cuprinde scopul, principalele obiective ?i durata misiunii de audit; notificarea va fi înso?it? de Carta auditului public intern.“

33.La articolul 16, alineatul (2) se abrog?.

34.La articolul 17, alineatele (2)–(4) se modific? ?i vor avea urm?torul cuprins:

„(2)Proiectul raportului de audit public intern se transmite la structura auditat?; aceasta poate comunica, în maximum 15 zile calendaristice de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii interni.

(3)În termen de 10 zile calendaristice de la primirea punctelor de vedere, compartimentul de audit public intern organizeaz? reuniunea de conciliere cu structura auditat?, în cadrul c?reia se analizeaz? constat?rile ?i concluziile, în vederea accept?rii recomand?rilor formulate.

(4)Conduc?torul compartimentului de audit public intern transmite, dup? caz, raportul de audit public intern finalizat, pentru analiz? ?i avizare, împreun? cu rezultatele concilierii:

a)conduc?torului entit??ii publice care a aprobat misiunea;

b)numai conduc?torului entit??ii publice locale care î?i asigur? activitatea de audit prin cooperare, pentru misiunile de audit public intern proprii, ?i nu informeaz? alte persoane fizice sau juridice, cu excep?ia celor prev?zute de lege, despre date, fapte sau situa?ii constatate cu ocazia desf??ur?rii misiunilor;

c)conduc?torului institu?iei publice mici.“

35.La articolul 17, dup? alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urm?torul cuprins:

„(41)Dup? avizare, recomand?rile cuprinse în raportul de audit public intern sunt comunicate structurii auditate.“

36.La articolul 18, alineatul (1) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„Art. 18

(1)Auditorii interni care sunt func?ionari publici sunt recruta?i, se supun regimului juridic privind incompatibilit??ile, au drepturi ?i obliga?ii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i cu prevederile prezentei legi.“

37.La articolul 18, dup? alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (21)–(25), cu urm?torul cuprins:

„(21)Cadrul general de competen?e profesionale ale auditorilor interni din sectorul public acoper?, potrivit standardului ocupa?ional aprobat pentru aceast? ocupa?ie, cel pu?in urm?toarele domenii:

a)audit intern;

b)managementul riscului, controlul intern ?i guvernant?;

c)management;

d)contabilitate;

e)finan?e publice;

f)tehnologia informa?iei;

g)drept.

(22)Recunoa?terea competen?elor profesionale dobândite de auditorul intern se realizeaz? pe baza:

a)coresponden?ei disciplinelor înscrise în foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare ?i în certificatele de absolvire cu recunoa?tere na?ional?, acordate în condi?iile legii, cu domeniile din cadrul general de competen?e profesionale;

b)pentru domeniile care nu se reg?sesc în cadrul foilor matricole sau în echivalent, auditorul intern trebuie s? î?i completeze preg?tirea profesional? prin programe organizate de institu?ii autorizate, finalizate prin diplome sau certificate de absolvire cu recunoa?tere na?ional?.

(23)Certificatul de atestare se elibereaz? dac? sunt îndeplinite, cumulativ, urm?toarele condi?ii:

a)în urma procesului de recunoa?tere a rezultat îndeplinirea condi?iilor prev?zute la alin. (22);

b)experien?? profesional? de minimum un an;

c)probitate profesional? confirmat? prin dou? recomand?ri din partea unor auditori interni sau speciali?ti în domeniu, cu experien?? de minimum 5 ani în activitatea public?.

(24)Pentru auditorii interni care de?in un certificat în audit intern emis de institu?ii de profil cu recunoa?tere interna?ional?, respectiv: Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii, Institutul Francez al Auditului ?i Controlului Intern, Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie ?i Irlanda, nu mai este necesar? îndeplinirea condi?iilor men?ionate la alin. (23) lit. a).

(25)Certificatul de atestare î?i pierde valabilitatea atunci când:

a)auditorul intern/persoana fizic? atestat? nu a desf??urat activit??i specifice de audit public intern timp de 5 ani;

b)auditorul intern/persoana fizic? atestat? nu a participat la cursuri de preg?tire profesional? în cadrul programului de formare profesional? continu?.“

38.La articolul 18, dup? alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urm?torul cuprins:

„(5)Persoanelor fizice, altele decât auditorii interni, care solicit? ob?inerea certificatului de atestare li se aplic? acelea?i condi?ii de acordare, men?inere sau de pierdere a valabilit??ii stabilite pentru auditorii interni din entit??ile publice.“

39.La articolul 19, alineatul (7) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„(7)Auditorii interni au obliga?ia s? î?i îmbun?t??easc? cuno?tin?ele, abilit??ile ?i valorile în cadrul form?rii profesionale continue, inclusiv dup? ob?inerea certificatului de atestare, care se realizeaz? prin:

a)participarea la cursuri ?i seminare pe teme aferente domeniilor cadrului general de competen?e profesionale sau celor specifice entit??ii publice;

b)studii individuale pe teme aprobate de conduc?torul compartimentului de audit public intern;

c)publicarea de materiale de specialitate.“

40.La articolul 19, dup? alineatul (7) se introduc dou? noi alineate, alineatele (8) ?i (9), cu urm?torul cuprins:

„(8)Formarea profesional? continu? se realizeaz? în cadrul unei perioade de minimum 15 zile lucr?toare pe an, activitate care intr? în responsabilitatea conduc?torului compartimentului de audit public intern, precum ?i a conducerii entit??ii publice.

(9)Auditorii interni au obliga?ia de a transmite rapoarte privind modul de realizare a programelor de formare profesional? continu?, avizate de conduc?torul entit??ii publice, c?tre organismul care a emis certificatul de atestare, o dat? la 5 ani, pe baza c?rora se va evalua men?inerea/pierderea valabilit??ii certificatului de atestare.“

41.La articolul 21, litera a) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„a)înc?lcarea obliga?iei de a asigura cadrul organizatoric ?i func?ional necesar desf??ur?rii activit??ii de audit public intern, potrivit prevederilor art. 9 lit. a);“.

42.La articolul 22, litera a) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„a)de reprezentan?i împuternici?i ai Ministerului Finan?elor Publice, pentru contraven?iile prev?zute la art. 21;“.

Art. II

Comitetele de audit intern constituite potrivit prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, func?ioneaz? începând cu data de 1 ianuarie 2012.

Art. III

Pentru atestarea auditorilor interni din entit??ile publice, afla?i în func?ie la data intr?rii în vigoare a prezentei legi, se aplic? urm?toarele dispozi?ii tranzitorii:

1.Auditorii interni în func?ie urmeaz? s? ob?in? certificatul de atestare în termen de 6 ani de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi; cheltuielile aferente ob?inerii atest?rii sunt suportate de angajator, în limita bugetului prev?zut pentru preg?tirea profesional?.

2.Prin excep?ie de la prevederile art. 18 alin. (22) din Legea nr. 672/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, auditorilor interni din entit??ile publice, cu o vechime de cel pu?in 5 ani în func?ie la data expir?rii termenului prev?zut la pct. 1, li se recunoa?te de?inerea competen?elor profesionale în domeniul audit intern ?i în domeniul managementului riscurilor, control intern ?i guvernant?.

3.Dup? expirarea termenului prev?zut la pct. 1, auditorii interni care nu de?in certificatul de atestare din vina lor nu mai pot efectua ?i superviza misiuni de audit public intern, urmând s? desf??oare alte activit??i cu caracter administrativ din domeniul auditului public intern sau s? fie transfera?i în alte compartimente din cadrul entit??ii.

Art. IV

Dup? expirarea termenului prev?zut la art. III pct. 1, de?inerea certificatului de atestare sau îndeplinirea condi?iilor prev?zute la art. 18 alin. (22) din Legea nr. 672/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, dup? caz, constituie cerin?e specifice prev?zute în fi?ele posturilor vacante scoase la concurs pentru ocuparea func?iei de auditor intern în entit??ile publice.

Art. V

(1)Normele generale privind exercitarea auditului public intern, care vor include ?i activitatea de consiliere desf??urat? de auditorii interni, prev?zut? de Ordinul ministrului finan?elor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ?i exercitarea activit??ii de consiliere desf??urate de c?tre auditorii interni din cadrul entit??ilor publice, se actualizeaz? de Ministerul Finan?elor Publice în termen de 90 de zile de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi ?i se aprob? de Guvern.

(2)Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea func?iei de audit public intern se elaboreaz? de Ministerul Finan?elor Publice în termen de 90 de zile de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi ?i se aprob? de Guvern.

(3)Coordonarea ?i desf??urarea proceselor de atestare na?ional? ?i de preg?tire profesional? continu? a auditorilor interni din sectorul public urmeaz? a se realiza în baza normelor care se elaboreaz? de Ministerul Finan?elor Publice în termen de 90 de zile de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi ?i se aprob? de Guvern.

(4)Normele privind înfiin?area comitetelor de audit intern se realizeaz? de Ministerul Finan?elor Publice în termen de 90 de zile de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi ?i se aprob? de Guvern.

Art. VI

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nou? numerotare.

Aceast? lege a fost adoptat? de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ?i ale art. 76 alin. (2) din Constitu?ia României, republicat?.

 

PRE?EDINTELE CAMEREI DEPUTA?ILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRE?EDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOAN?


Citi?i mai mult: http://legeaz.net/text-integral/legea-191-2011-pentru-modificarea-i-completarea-legii-672-2002-privind-auditul-public-intern

Linked in

Contact Servicii

 

Webdesign Bihor