Lege nr. 283/2011

Legislatie utila

Lege nr. 283/2011

Legea Nr.283 din 14.12.2011
privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor m?suri financiare în domeniul bugetar

ACT  EMIS  DE: Parlamentul Romaniei
ACT  PUBLICAT  ÎN  MONITORUL OFICIAL   NR.  887  din   14 decembrie 2011

Parlamentul României adopt? prezenta lege.ARTICOL UNIC Se aprob? Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor m?suri financiare în domeniul bugetar, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, cu urm?toarele modific?ri ?i complet?ri: 1.  Titlul  ordonan?ei de urgen?? se modific? ?i va avea urm?torul cuprins: ORDONAN?? DE URGEN?? pentru completarea art. 11 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor m?suri financiare în domeniul bugetar, precum ?i pentru instituirea altor m?suri financiare în domeniul bugetar 2. Dup? articolul unic, care devine articolul I, se introduce un nou articol,  articolul II , cu urm?torul cuprins: Articolul II Pentru anul 2012 se aprob? instituirea unor m?suri financiare în domeniul bugetar, dup? cum urmeaz?: Articolul 1(1) În anul 2012, cuantumul brut al salariilor de baz?/soldelor func?iei de baz?/salariilor func?iei de baz?/indemniza?iilor de încadrare se men?ine la acela?i nivel cu cel ce se acord? personalului pl?tit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011.(2) În anul 2012, cuantumul sporurilor, indemniza?iilor, compensa?iilor ?i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunar? brut?/salariul lunar brut, indemniza?ia brut? de încadrare se men?ine la acela?i nivel cu cel ce se acord? personalului pl?tit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011, în m?sura în care personalul î?i desf??oar? activitatea în acelea?i condi?ii.(3) În anul 2012, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemniza?iilor, compensa?iilor ?i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic ?i didactic auxiliar din înv???mânt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea ?i salarizarea în anul 2011 a personalului didactic ?i didactic auxiliar din înv???mânt, se men?ine la acela?i nivel cu cel ce se acord? pentru luna decembrie 2011, în m?sura în care personalul î?i desf??oar? activitatea în acelea?i condi?ii.(4) Începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce prive?te salarizarea personalului didactic ?i didactic auxiliar din înv???mânt, se aplic? prevederile Legii nr. 63/2011.(5) În anul 2012, prevederile art. 12 din anexa nr. II, cap. I lit. B - Reglement?ri specifice personalului didactic din înv???mânt, la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar? a personalului pl?tit din fonduri publice, cu modific?rile ulterioare, nu se aplic?.
Articolul 2 În anul 2012, pentru personalul nou-încadrat pe func?ii, pentru personalul numit/încadrat în aceea?i institu?ie/autoritate public? pe func?ii de acela?i fel, precum ?i pentru personalul promovat în func?ii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plat? pentru func?iile similare din institu?ia/autoritatea public? în care acesta este încadrat.
Articolul 3 Prevederile art. 1 ?i 2 se aplic? în mod corespunz?tor ?i personalului ale c?rui raporturi de munc? sau serviciu au fost suspendate în condi?iile legii ?i ?i-a reluat activitatea în anul 2012.
Articolul 4(1) Valoarea de referin?? se men?ine ?i în anul 2012 la 600 lei.(2) În anul 2012 nu se aplic? valoarea de referin?? ?i coeficien?ii de ierarhizare corespunz?tori claselor de salarizare prev?zu?i în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modific?rile ulterioare.(3) Prin excep?ie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din autorit??ile ?i institu?iile publice finan?ate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor ?i celorlalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale ?i locale, precum ?i din cele aflate în coordonarea primului-ministru ?i cele aflate sub controlul Parlamentului, ale c?ror contracte colective de munc? î?i înceteaz? valabilitatea în anul 2012, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modific?rile ulterioare, f?r? a dep??i nivelul din luna decembrie 2011.
Articolul 5 În anul 2012, pentru personalul militar, poli?i?tii ?i func?ionarii publici cu statut special din sistemul administra?iei penitenciare, indemniza?iile, compensa?iile, sporurile, primele, ajutoarele, pl??ile compensatorii, desp?gubirile, compensa?iile lunare pentru chirie ?i alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.
Articolul 6(1) În anul 2012, avansarea personalului încadrat pe func?ii de execu?ie în grada?ia corespunz?toare tran?ei de vechime în munc? se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunz?toare vechimii în munc? dobândite, prev?zute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modific?rile ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de baz? avut, corespunz?tor num?rului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-men?ionat?, f?r? acordarea salariului corespunz?tor coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare.(2) În anul 2012, prevederile alin. (1) se aplic? în mod corespunz?tor personalului de conducere, precum ?i la trecerea într-o alt? tran?? de vechime în func?ie personalului care ocup? func?ii din cadrul familiei ocupa?ionale «Justi?ie».(3) Personalul care, în cursul anului 2012, desf??oar? activit??i noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modific?rile ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei de?inute pentru func?ia respectiv? beneficiaz? de o majorare a salariului de baz?, respectiv a soldei/salariului de func?ie, corespunz?tor num?rului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-men?ionat?.
Articolul 7(1) În anul 2012, munca suplimentar? efectuat? peste durata normal? a timpului de lucru de c?tre personalul din sectorul bugetar încadrat în func?ii de execu?ie sau de conducere, precum ?i munca prestat? în zilele de repaus s?pt?mânal, de s?rb?tori legale ?i în celelalte zile în care, în conformitate cu reglement?rile în vigoare, nu se lucreaz?, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunz?tor.(2) În anul 2012, autorit??ile ?i institu?iile publice, indiferent de modul de finan?are, nu vor acorda premii ?i prime de vacan??.
Articolul 8(1) În anul 2012, cuantumul drepturilor prev?zute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) ?i d), alin. (4), art. 13 lit. b) ?i c) ?i la art. 14 din Legea nr. 118/2010 privind unele m?suri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se men?ine la acela?i nivel cu cel ce se acord? pentru luna decembrie 2011.(2) În anul 2012, pentru personalul încadrat în institu?iile publice de ap?rare, ordine public? ?i siguran?? na?ional?, pe perioada particip?rii la misiunile specificate la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea for?elor armate la misiuni ?i opera?ii în afara teritoriului statului român, aloca?iile de hran? se acord? în cuantumul prev?zut pentru luna decembrie 2011.(3) De cuantumul drepturilor prev?zute la alin. (2) beneficiaz? ?i poli?i?tii ?i func?ionarii publici cu statut special din sistemul administra?iei penitenciare care desf??oar? misiuni în str?in?tate în cadrul for?elor de men?inere a p?cii sub egida ONU, NATO sau a altor organiza?ii interna?ionale.
Articolul 9 În anul 2012 nu se acord? ajutoarele sau, dup? caz, indemniza?iile la ie?irea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezerv?.
Articolul 10(1) Începând cu anul 2012, salariile de baz? ale personalului din institu?iile ?i autorit??ile publice care beneficia de stimulente în temeiul actelor normative prev?zute la art. I-VIII din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea elimin?rii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar se calculeaz? prin includerea în acestea a nivelului mediu lunar al acestor drepturi pl?tit în anul 2010.(2) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabilesc procedura ?i criteriile pe baza c?rora se stabilesc noile salarii de baz?.(3) Sumele care vor fi incluse în salariile de baz? conform alin. (1), în mod cumulat pe ordonator de credite, la nivelul anului 2012, nu pot dep??i nivelul fondului total de stimulente pl?tite în anul 2010.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplic? în cazul personalului din cadrul autorit??ilor ?i institu?iilor publice care beneficiaz? de prevederile art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului pl?tit din fonduri publice.
Articolul 11(1) În anul 2012, indemniza?iile, compensa?iile, sporurile, major?rile salariilor de baz? ?i alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc f?r? a lua în calcul drepturile incluse în salariul de baz? conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 ?i ale art. 10 din prezenta ordonan?? de urgen??.(2) În anul 2012, prevederile art. 20 alin. (6) ?i (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modific?rile ulterioare, nu se aplic?.
Articolul 12(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modific?rile ulterioare, se aplic? începând cu data de 1 ianuarie 2013.(2) Sporurile pentru condi?ii de munc? prev?zute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modific?rile ulterioare, se acord? ?i personalului nou-încadrat ?i personalului ale c?rui raporturi de munc? sau serviciu au fost suspendate în condi?iile legii ?i care ?i-au reluat activitatea în anul 2012, numai în m?sura în care acesta î?i desf??oar? activitatea în acelea?i condi?ii de munc? cu ale personalului care beneficiaz? de aceste sporuri din institu?ia/autoritatea public? respectiv?, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru func?iile similare în plat?.(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2012, prevederile alin. (2) se aplic? în mod corespunz?tor personalului încadrat ?i personalului care ?i-a reluat activitatea, în anii 2010 ?i 2011, cu respectarea art. 6 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modific?rile ulterioare.
Articolul 13(1) Pentru func?ionarii publici care se transfer?, sunt redistribui?i din corpul func?ionarilor publici sau sunt reintegra?i în func?ie, potrivit legii, în cursul anului 2012, la stabilirea salariului va fi avut? în vedere treapta de salarizare de?inut? anterior.(2) În cazul func?ionarilor publici nou-încadra?i sau promova?i, nivelul de salarizare în plat? pentru func?iile similare este cel corespunz?tor treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.
Articolul 14 În anul 2012, cuantumul indemniza?iei pre?edintelui Consiliului Na?ional al Persoanelor Vârstnice se stabile?te la nivelul din luna decembrie 2011.
Articolul 15(1) În anul 2012, institu?iile ?i autorit??ile publice centrale ?i locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finan?ele publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i prin Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, indiferent de sistemul de finan?are ?i de subordonare, inclusiv activit??ile finan?ate integral din venituri proprii, înfiin?ate pe lâng? institu?iile publice, cu excep?ia institu?iilor finan?ate integral din venituri proprii, nu acord? tichete de mas? personalului din cadrul acestora.(2) În bugetele pe anul 2012 ale institu?iilor publice centrale ?i locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i prin Legea nr. 273/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, indiferent de sistemul de finan?are ?i de subordonare, inclusiv activit??ile finan?ate integral din venituri proprii, înfiin?ate pe lâng? institu?iile publice, nu se prev?d sume pentru acordarea de tichete-cadou ?i tichete de vacan?? personalului din cadrul acestora.
Articolul 16 Termenul prev?zut la art. 193 alin. (2), referitor la prevederile art. 102 alin. (2)-(4), art. 169 alin. (6) ?i art. 170, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se prorog? pân? la data de 1 ianuarie 2013.
Articolul 17(1) Pân? la data de 31 decembrie 2012 nu se acord? cupoanele sociale prev?zute la art. 27 alin. (6) din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.(2) Pân? la începutul anului ?colar 2012-2013 nu se acord? finan?area de baz? pentru elevii din înv???mântul primar particular acreditat, gimnazial particular acreditat, profesional particular acreditat, liceal particular acreditat, prev?zut? la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Începând cu anul ?colar 2012-2013, finan?area de baz? se asigur? pentru to?i pre?colarii ?i pentru to?i elevii din înv???mântul primar, gimnazial, profesional ?i liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum ?i pentru elevii din înv???mântul postliceal special de stat, conform prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Articolul 18 În anul 2012, indemniza?iile prev?zute la art. 4 alin. (4) din Legea recuno?tin?ei fa?? de eroii-martiri ?i lupt?torii care au contribuit la victoria Revolu?iei române din decembrie 1989, precum ?i fa?? de persoanele care ?i-au jertfit via?a sau au avut de suferit în urma revoltei muncitore?ti anticomuniste de la Bra?ov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, nu se acord?.
Articolul 19 În anul 2012 se acord? reduceri de tarife sau, dup? caz, gratuit??i, numai în limita a 3 c?l?torii dus-întors sau 6 c?l?torii simple, la facilit??ile de transport prev?zute de urm?toarele acte normative: a) art. 1, art. 2 alin. (1), (2) ?i (4), art. 3 alin. (1) ?i (2), art. 4 alin. (1), (2) ?i (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) ?i (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) ?i art. 12 din Ordonan?a Guvernului nr. 112/1999 privind c?l?toriile gratuite în interes de serviciu ?i în interes personal pe c?ile ferate române, republicat?, cu modific?rile ulterioare; b) art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; c) art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec?torilor ?i procurorilor, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Articolul 20(1) Prevederile art. 21, 22 ?i 24 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetar? pe anul 2009 ?i reglementarea unor m?suri financiar-fiscale, aprobat? prin Legea nr. 227/2009, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se aplic? pân? la data de 31 decembrie 2012.(2) În anul 2012, Guvernul poate aproba prin hot?râre ocuparea posturilor vacante din anumite domenii de activitate sau pentru anumite categorii de personal, prin excep?ie de la prevederile art. 22 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 34/2009, aprobat? prin Legea nr. 227/2009, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, cu condi?ia încadr?rii în cheltuielile de personal aprobate.
Articolul 21 Termenul prev?zut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se prorog? pân? la data de 1 ianuarie 2013.
Articolul 22 Termenul prev?zut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se prorog? pân? la data de 1 ianuarie 2013.
Articolul 23 Cheltuielile prev?zute la art. 11 alin. (6), precum ?i cele aferente reducerilor de tarif de care beneficiaz? studen?ii pentru transportul pe calea ferat? ?i cu metroul, prev?zute la art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se finan?eaz? prin bugetul Ministerului Transporturilor ?i Infrastructurii. Aceast? lege a fost adoptat? de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ?i ale art. 76 alin. (2) din Constitu?ia României, republicat?. PRE?EDINTELE CAMEREI DEPUTA?ILOR ROBERTA ALMA ANASTASE PRE?EDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOAN?
 

Linked in

Contact Servicii

 

Webdesign Bihor