Ordin 2448/2011

Legislatie utila

Ordin 2448/2011

 2.448. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2011

Ordin 2448 / 848/2011

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2011În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hot?rârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modific?rile si complet?rile ulterioare;

- Ordonantei de urgent? a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public?, aprobat? cu modific?ri si complet?ri prin Legea nr. 109/2008, cu modific?rile ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgent? a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public?, aprobate prin Hot?rârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modific?rile si complet?rile ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în form? dematerializat?, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului B?ncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primar? a titlurilor de stat administrat? de Banca National? a României si al Regulamentului B?ncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundar? a titlurilor de stat administrat? de Banca National? a României si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiat? între Ministerul Finantelor Publice si Banca National? a României,

ministrul finantelor publice emite urm?torul ordin:

Art. 1. - În vederea finant?rii deficitului bugetului de stat si refinant?rii datoriei publice în luna decembrie 2011 se aprob? prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominal? total? de 4.500 milioane lei, prev?zute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrant? din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia general? de trezorerie si datorie public? va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se public? în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Dr?goi,

secretar de statBucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 2.448.ANEXA Nr. 1PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2011Art. 1. - În vederea finant?rii deficitului bugetului de stat si refinant?rii datoriei publice în luna decembrie 2011, Ministerul Finantelor Publice anunt? lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
 

Cod ISIN Data licitatiei Data emisiunii Data scadentei Nr. de zile Valoarea emisiunii - lei -
RO1112CTN100 5.12.2011 7.12.2011 6.07.2012 212 1.000.000.000
R01112CTN118 12.12.2011 14.12.2011 12.11.2012 334 1.200.000.000
R01112CTN126 19.12.2011 21.12.2011 19.12.2012 364 1.300.000.000

Art. 2. - Valoarea nominal? individual? a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionat? în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dup? metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cump?rate de c?tre dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cump?rare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cump?rare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele B?ncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului B?ncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primar? a titlurilor de stat administrat? de Banca National? a României, cu modific?rile si complet?rile ulterioare.

(3) Num?rul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cump?rare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgent? a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobat? cu modific?ri si complet?ri prin Legea nr. 227/2007, cu modific?rile si complet?rile ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cump?rare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele B?ncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piata primar? a titlurilor de stat administrat? de Banca National? a României, cu modific?rile si complet?rile ulterioare. Se admit oferte de cump?rare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare trans? a ofertei de cump?rare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând urm?toarele formule:P = 1 – [d x r / 360 ]Y = r/p,în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d- num?rul de zile pân? la scadent?;

r- rata discontului, exprimat? cu dou? zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu dou? zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cump?rare se transmit la Banca National? a României, care actioneaz? în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, pân? la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul B?ncii Nationale a României de c?tre comisia de licitatie constituit? în acest scop si va fi dat publicit?tii.

Art. 9. - Evenimentele de plat? aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestioneaz? în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dac? data la care trebuie efectuat? una dintre pl?tile aferente titlului de stat este o zi de s?rb?toare sau o zi nelucr?toare, plata se va face în urm?toarea zi lucr?toare, f?r? obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se reg?sesc în aceast? situatie r?mân în proprietatea detin?torului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prev?zute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.ANEXA Nr. 2PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna decembrie 2011Art. 1. - În vederea finant?rii deficitului bugetului de stat si refinant?rii datoriei publice în luna decembrie 2011, Ministerul Finantelor Publice anunt? redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadent? la 2 si 10 ani, cu urm?toarele caracteristici:
 

Cod ISIN*) Data licitatiei Data emisiunii Data scadentei Maturitate Nr. de ani Rata cuponului - % - Dobânda acumulat? - lei/titlu - Valoarea nominal? total? - lei -
RO1113DBN047 8.12.2011 12.12.2011 19.10.2013 2 6,00 88,52 700.000.000
RO1121DBN032 22.12.2011 27.12.2011 11.06.2021 10 5,95 323,51 300.000.000


Art. 2. -Valoarea nominal? total? a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorat? prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominal? individual? a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadent? la 2 ani se pl?teste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.591/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2011, iar dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadent? la 10 ani se pl?teste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.924/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2011, fiind determinat? conform formulei:D = VN* r/frecventa anual? a cuponului ( 1),în care:

D = dobânda (cuponul);

V7V = valoarea nominal?;

R - rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionat? în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua dup? metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimat? sub form? procentual?, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cump?rate de c?tre dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cump?rare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cump?rare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele B?ncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului B?ncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primar? a titlurilor de stat administrat? de Banca National? a României, cu modific?rile si complet?rile ulterioare.

(3) Num?rul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cump?rare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgent? a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobat? cu modific?ri si complet?ri prin Legea nr. 227/2007, cu modific?rile si complet?rile ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.(5) În cadrul ofertei de cump?rare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele B?ncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului B?ncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primar? a titlurilor de stat administrat? de Banca National? a României, cu modific?rile si complet?rile ulterioare. Se admit oferte de cump?rare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare trans? a ofertei de cump?rare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cump?rare se transmit la Banca National? a României, care actioneaz? în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, pân? la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul B?ncii Nationale a României de c?tre comisia de licitatie constituit? în acest scop si va fi dat publicit?tii.

Art. 10. - Evenimentele de plat? aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestioneaz? în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dac? data la care trebuie efectuat? una dintre pl?tile aferente titlului de stat este o zi de s?rb?toare sau o zi nelucr?toare, plata se va face în urm?toarea zi lucr?toare, f?r? obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se reg?sesc în aceast? situatie r?mân în proprietatea detin?torului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prev?zute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.
 

Linked in

Contact Servicii

 

Webdesign Bihor